دارای یک عدد آنتن با قابلیت جداشدن و چرخش

نمایش یک نتیجه