در حالت 17a برابر با 100/50Mbps و در حالت 30a برابر با 100/100Mbps

نمایش یک نتیجه